เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555

การสัมมนาเปิดตัวโครงการ ปี 5 “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา”

 

เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 โครงการโรงเรียนต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ ปี 5 ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพื้นที่นำร่อง 6 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอแปลงยาว บางคล้า ราชสาส์น พนมสารคาม สนามชัยเขต และท่าตะเกียบ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนในพื้นที่สนใจเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 21 โรงเรียน

ในการเปิดตัวโครงการ ปีที่ 5 นี้ได้รับเกียรติจาก “คุณมานะ ชูขันทอง” ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธี และเปิดการสัมมนาฯ โดยท่านได้แสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายของต้นแบบพอเพียง ทั้งในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางการเรียนรู้ ปลูกฝังเยาวชน โดยมีคุณครูเป็นต้นแบบ ประกอบกับการสนับสนุนอย่างจริงจังของผู้บริหารสถานศึกษา และภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และมั่นใจว่า ก้าวทุกก้าวเป็นก้าวที่มั่นคงและนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต โดยการร่วมกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในสังคมไทย

การสัมมนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนที่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในหลายมิติ ทั้งจากกระทรวงศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คุณสุเทพ ชนะบวรสกุล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (คุณสุชัญญา เกตุนวม) ปราชญ์ท้องถิ่นจากชุมชนบ้านนาอิสาน (พ่อเลี่ยม บุตรจันทา) สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานเกตเวย์ (คุณสุมิตร ประเสริฐสุข) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์) มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และให้แนวทางปฏิบัติในการบูรณาการความรู้และการส่งเสริมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการแก่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบฯ ในเครือข่ายของโครงการ

ในส่วนของแนวทางการพัฒนางานเพื่อเข้าร่วมโครงการในปีที่ 5 คุณอภิญญา อุดมเวช (ผู้จัดการโครงการ) ได้ชี้แจงให้ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบและแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองในการบริหารจัดการงานโครงการเพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนที่มีความประสงค์และพร้อมที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายของโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่โครงการกำหนดไว้ต่อไป