7 มีนาคม 2556

กิจกรรมศึกษาสัญจร "เยาวชนศึกษาสัญจร พิพิธเพลิน เรียนรู้วิถีและเอกลักษณ์ไทยในมิวเซียมสยาม"