โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ในปี 2552

"โครงการโรงเรียนส่งเสริมแนวคิดความพอเพียงอย่างยั่งยืน"

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ และ นายนิเวศน์ กัลปะ

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตของตนเอง และสามารถเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้คู่การปฏิบัติจริงตามวิถีของความพอเพียง ผ่านกิจกรรมด้านการทำเกษตรผสมผสาน เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ทั้งเพื่อการเรียนให้รู้จัก และการนำผลผลิตมาใช้ในการบริโภคภายในโรงเรียน ได้แก่ การปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกไม้ผล (แก้วมังกร) การเลี้ยงเป็ด (ไข่) ปลา กบ และการเลี้ยงแพะ(เพื่อการเรียนรู้)

 

ผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 • การปลูกผักสวนครัว แปลงปลูกผักสวนครัวของโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์มีทั้งหมด 34 แปลง ผักสวนครัวที่ปลูกได้แก่ ผักบุ้ง ผักชีลาว ผักชีหอม ผักกาดขาว ผักคะน้า และต้นหอม มีการจัดทำรั้วล้อมแปลงผักเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำลายแปลงผัก และใช้จักรยานปั่นน้ำประหยัดพลังงานในการรดน้ำผัก และจัดทำป้ายนิเทศเพื่อแสดงข้อมูลความรู้ในแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งเพื่อให้ นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษา
 • การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่ปลูกและดูแลรักษาง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง การนำนักเรียนไปเรียนรู้กระบวนการเตรียมเชื้อเห็ดในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง แล้วกลับมาพัฒนากิจกรรมต่อที่โรงเรียน ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และได้ปฏิบัติจริงตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงการดูแลและเก็บผลผลิต ทั้งยังได้บริโภคเห็ดที่ได้ลงมือทำเอง โดยผลผลิตดังกล่าวได้ส่งผ่านมายังโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนลงได้
 • การปลูกชะอม เดิมโรงเรียนได้มีการปลูกชะอมอยู่ แต่เนื่องจากชะอมที่ปลูกมีอายุมากจึงไม่ค่อยให้ผลผลิต โรงเรียนจึงได้ดำเนินการปรับพื้นที่โดยการไถพรวนดินและทำแปลงขึ้นมาใหม่ และลงพันธุ์ชะอมใหม่ที่ได้จากในหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักเรียนแล้ว ยังเป็นอาหารกลางวันให้ได้บริโภคกันในโรงเรียนด้วย
 • การปลูกแก้วมังกร แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มากมายด้วยวิตามิน คุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารของนักเรียนให้ครบทั้ง 5 หมู่ โรงเรียนจึงได้จัดทำแปลง (โดยใช้พื้นที่ที่เคยปลูกมะละกอ) ปลูกแก้วมังกรสำหรับส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน
 • การปลูกพืชสมุนไพร เนื่องจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมีมากมายหลากหลายชนิด และมีสรรพคุณในการรักษาโรคภัย ทางโรงเรียนจึงได้จัดสรรพื้นที่ในการปลูกสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยสืบทอดการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สมุนไพรในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย
 • การเลี้ยงเป็ดไข่ กิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรียนใช้หลักการเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยให้รำข้าวเป็นอาหาร เป็ดไข่ได้วันละประมาณ 10 ฟอง สามารถนำมาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน
 • การเลี้ยงปลา เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยการปรับปรุงบ่อน้ำเก่าที่เดิมปล่อยไว้ตามธรรมชาติ ให้อาหารปลาโดยใช้เศษผัก เศษอาหาร ร่วมกับหัวอาหาร สามารถนำมาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียน
 • การเลี้ยงแพะ ในอดีตโรงเรียนได้รับการบริจาคแพะมา จึงเห็นถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะและประโยชน์ที่จากแพะ
 • การเลี้ยงกบ การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ โดยมีการผลิตอาหารเลี้ยงกบขึ้นเองโดยใช้เศษผักเศษอาหารผสมกับรำข้าวเพื่อทดแทนอาหารสำเร็จรูป ซึ่งช่วยลดต้นทุนลงได้

 

บทเรียนจากการขับเคลื่อนความรู้สู่การปฏิบัติ
 • ครู นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 • นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเรื่องการเลี้ยงสัตว์ และผลิตพืชผลเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 • นักเรียนและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการนำความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

การขยายผลโครงการ
 • ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดในชุมชนต่อไป
 • จัดกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน