โรงเรียนสุวรรณคีรี

โรงเรียนสุวรรณคีรี ตั้งอยู่เลขที่ 72/3 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ในปี 2552

“โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โรงเรียนสุวรรณคีรี”

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวินัย น้อยจินดา และ นางณภาภัช บุญมา

จากปัญหาคุณภาพดินต่ำขาดความอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกพืชผักแล้วไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ทางโรงเรียนจึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงสภาพดินโดยการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อใช้ในงานเกษตรผสมผสาน เพื่อนำผลผลิตมาใช้บริโภคในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวัน

โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการวางแผนบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติจริง เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เกิดทักษะในการพึ่งพาตนเอง ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง อีกทั้งยังได้เกิดการเรียนรู้ในคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานร่วมกัน ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาแทนการใช้เงินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการยังช่วยบรรเทาสภาวะของอากาศเป็นพิษที่เกิดจากการเผาขยะ(ใบไม้ในโรงเรียนซึ่งมีจำนวนมาก) เนื่องจากโรงเรียนพลิกวิกฤติเป็นโอกาส โดยการนำขยะที่เป็นใบไม้นั้นไปหมักเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในงานเกษตรต่อไป ลดค่าใช้จ่ายจากปุ๋ยเคมีได้เป็นจำนวนมาก

สวนป่าสุวรรณคีรีในโรงเรียนที่ทุกคนพยายามช่วยกันดูแล ปัจจุบันได้มีการปลูกพืชที่เป็นไม้ผลหลายชนิด นอกจากจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายของพืชพรรณแล้ว นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนยังมีผลผลิตไว้บริโภคเองในโรงเรียน และยังมีการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า

 

ผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 • การปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร และไม้ผล การทำเกษตรแบบผสมผสานโดยนำผลผลิตมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อผักมาประกอบอาหาร และส่วนที่เหลือสามารถจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน ได้แก่ ผักกาด ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี ขิง ข่า กระชาย พริก หัวหอม มะเขือเปาะ มะเขือยาว ชะอม กล้วยน้ำว้า เป็นต้น
 • การเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดจากไม้ยูคาลิปตัสซึ่งหาง่ายในท้องถิ่น และเพาะเห็ดนางฟ้า (พันธุ์ฮังการีและภูฐาน) โดยนำเชื้อเห็ดมาจากหมู่บ้านหนองแหน มีนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ดูแล และจัดเก็บผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
 • ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำสูตรต่างๆ ส่วนใหญ่ทำมาจากเศษอาหาร เศษผักจากโรงเรียนและวัสดุจากท้องถิ่น เช่น รำ และแกลบจากโรงสีข้าวรัชมงคล (โตโยต้า) โดยในการทำปุ๋ยหมักจะประสบปัญหาเศษอาหารไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงให้นักเรียนนำเศษอาหารจากที่บ้านของนักเรียนมาแลกกับน้ำหมักชีวภาพของโรงเรียนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนเศษอาหารและส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของเศษอาหาร และนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้
 • ปุ๋ยหมักชีวภาพ 48 ชั่วโมง โรงเรียนได้จัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ 48 ชั่วโมง เพื่อนำมาบำรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้น และเพื่อเป็นการลดปริมาณเศษใบไม้แห้งในโรงเรียนที่มีจำนวนมาก
 • สวนป่าโรงเรียนสุวรรณคีรี พื้นที่สวนป่าโรงเรียนสุวรรณคีรีมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ระบบนิเวศน์ภายในโรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด และยังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของสวนป่าในโรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มขึ้นทุกปี

 

บทเรียนและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ(ต้นแบบ)
 • โรงเรียนมีผักสวนครัวปลอดสารพิษ เห็ด และปลาดุกในการประกอบอาหารกลางวัน ช่วยลดต้นทุนการซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารกลางวันได้
 • มีปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไว้สำหรับบำรุงดิน และผักเพื่อความเจริญเติบโตและเพิ่มสารอาหารให้กับพืช
 • ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้เรียนรู้แบบบูรณาการเชิงปฏิบัติการในทุกกลุ่มสาระจากโครงการ ฝึกความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสามัคคีเพื่อให้งานบรรลุผลด้วยดี โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน และมีการต่อยอดขยายผลสู่ประชาชนในชุมชน

 

การขยายผลโครงการ
 • การส่งเสริมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพสู่ชุมชน โดยเริ่มจากผู้ปกครองนักเรียน
 • การปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
 • การทำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเห็ด เช่น แหนมเห็ด เป็นต้น
 • การปรับบ่อเลี้ยงปลาดุกเป็นบ่อดินปูพื้นด้วยพลาสติก เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งผลผลิตเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและนักเรียนจะได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่
 • การจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ และดำเนินงานทุกกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง