ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  • ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
    กรมควบคุมมลพิษ

    โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
    ดำเนินการศึกษาโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย