สถานการณ์มลพิษทางน้ำของทะเลสาบสงขลา
 • ปริมาณมลพิษจากแหล่งกำเนิด
 • ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 • แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชน
 • แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม
 • แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทเกษตรกรรม
 • ปริมาณความสกปรกในลำคลองสาขา

 • ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรม
  ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


  จากการศึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พบว่าแหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณรอบทะเลสาบสงขลามีหลายประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมครัวเรือน โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร ตลาดสด สถานบริการรถยนต์ ฟาร์มเลี้ยงสุกร ฟาร์มเลี้ยงไก่ และฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษเหล่านี้จึงมีความสำคัญในการกำหนดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  จากการสำรวจภาคสนาม ได้มีการเก็บตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษโดบใช้ระบบ (Geographic Positioning System : GPS) ซึ่งทำการเก็บรวบรวมได้ประมาณ 668 จุด ทั้งในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมหลักซึ่งพบว่ากระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำได้ รวมทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือน และกิจกรรมอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร เป็นต้น

  ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษที่อยู่รอบๆ พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจะวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และจะแสดงผลในรูปแบบของแผนที่

  สำหรับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษที่อยู่รอบๆ พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้น จะนำเสนอฐานข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ซึ่งลักษณะการเก็บข้อมูลจะเป็นแบบจุด (point) แต่สำหรับพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งจะทำการเก็บข้อมูลแบบพื้นที่ (Polygon) เนื่องจากพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งมีขอบเขตที่มีความชัดเจนในรูปแบบของพื้นที่

  จำนวนตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ จำแนกตามประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ มีรายละเอียดดังนี้

  ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ
  จำนวนตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แห่ง)
  โรงงานอุตสาหกรรม
  อุตสาหกรรมครัวเรือน
  สถานบริการรถยนต์
  โรงแรม
  โรงพยาบาล
  โรงเรียน
  ร้านอาหาร
  ฟาร์มเลี้ยงสุกร
  ฟาร์มเลี้ยงไก่
  265
  133
  48
  16
  2
  145
  38
  19
  2
  รวม
  668
           ที่มา : จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชน
  ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


  จากการศึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พบว่าแหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณรอบทะเลสาบสงขลามีหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การผลิตยาางแผ่นตากแห้ง/รมควัน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ร้านอาหาร อาหารทะเลแปรรูป และอู่ซ่อมรถ/คาร์แคร์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษเหล่านี้จึงมีความสำคัญในการกำหนดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  จากการสำรวจภาคสนาม ได้มีการเก็บตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษโดบใช้ระบบ (Geographic Positioning System : GPS) ซึ่งทำการเก็บรวบรวมได้ประมาณ 331 จุด ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษที่อยู่รอบๆ พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจะวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และจะแสดงผลในรูปแบบของแผนที่

  จำนวนตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ จำแนกตามประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ มีรายละเอียดดังนี้

  ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ
  จำนวนตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แห่ง)
  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
  ยางแผ่นตากแห้ง/รมควัน
  ร้านอาหาร
  อู่ซ่อมรถ/คาร์แคร์
  อาหารทะเลแปรรูป
  142
  73
  48
  25
  18
  25
  รวม
  331
           ที่มา : จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

  ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
  กรมควบคุมมลพิษ

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  ดำเนินการศึกษาโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย