กิจกรรม

งานแถลงข่าว
ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 และเปิดตัวโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา มาบตาพุด

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2550 “ เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ” ประกอบด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนักวิชาการและผู้ห่วงใยสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายองค์กร ได้จัดแถลงข่าวนำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม และระดับธรรมาภิบาลของรัฐภายใต้ชื่อ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ( ประเมินผลครั้งที่ 3) ขึ้น การนำเสนอผลครั้งนี้ แบ่งเป็น

 1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
  กรณี ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา โดย ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า
 2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม
  กรณี นโยบายการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ โดย คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
  โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  กรณี นโยบายการแก้วิกฤตน้ำภาคตะวันออก โดย ดร. สุภาพ พัสอ๋อง นักวิชาการอิสระ
 3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
  กรณี การฟ้องร้องคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดย คุณ เรวดี ประเสริฐเจริญสุข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พร้อมเปิดตัว “ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา มาบตาพุด ” ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายธรรมาภิบาล ร่วมด้วยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ และสภาทนายความ ร่วมประเมินธรรมาภิบาลของกระบวนการที่นำไปสู่การอนุมัติแผนและผังเมือง ใน 3 กรณีศึกษา ได้แก่

(1) แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 3

(2) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองปี พ . ศ . 2550-2554

(3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546

โดยมีสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 67 คน เข้ารับฟังผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม