HOME ABOUT PROJECTs REPORTs EVENTs PUBLICATIONs CONTACT

 
Home

  งานสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

30 พฤศจิกายน 2561

 

 งานเสวนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก
เพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต”

11 กันยายน 2561

     

 งานเสวนา เรื่อง “ภาคเอกชนไทยเดินหน้าพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต”

9 สิงหาคม 2561

 

 


งานสัมมนาประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “TBCSD ภาคเอกชนไทย
พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ”

26 มิถุนายน 2561

     

 


 

 

Thailand Bussiness Council for Sustainable Development

Address : 16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Ext. 509, 236    Facsimile : +66 2 504 4826    E-mail : tbcsd@tei.or.th