ปี 2551

20 พฤศจิกายน 2551

ผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ”
แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 เรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียด >>

30 ตุลาคม 2551

ผลการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 การฝึกอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2
รายละเอียด >>

8 ตุลาคม 2551

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 เรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ
รายละเอียด >>

25 กันยายน 2551

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 การฝึกอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียด >>>

21 สิงหาคม 2551

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4
รายละเอียด >>>

1 สิงหาคม 2551

กิจกรรมศึกษาดูงาน “ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน community involvement/social development ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี)
รายละเอียด >>>

24 กรกฎาคม 2551

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3
รายละเอียด >>>

26 มิถุนายน 2551

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2
รายละเอียด >>>

22 พฤษภาคม 2551

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 ครั้งที่ 1
รายละเอียด >>>

10 เมษายน 2551

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 การฝึกอบรมเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียด >>>

15 มกราคม 2551

การประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวทางมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร
รายละเอียด >>>

 

ปี 2550

20 พฤศจิกายน 2550

การประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
เรื่องมาตรฐาน ISO 26000 (WD3)
รายละเอียด >>>

3 ตุลาคม 2550

การสัมมนาเผยแพร่ความรู้ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้บริหาร
ครั้งที่ 2/2550 เรื่อง “ ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการทำธุรกิจ ”
รายละเอียด >>>

7 กันยายน 2550

กิจกรรมศึกษาดูงาน “ การผลิต และการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน community involvement/social development ของ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล (โรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
รายละเอียด >>>

6 กันยายน 2550

การสัมมนาเผยแพร่ความรู้ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้บริหาร
ครั้งที่ 1/2550 เรื่อง “ ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการทำธุรกิจ ”
รายละเอียด >>>

23 สิงหาคม 2550

โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน “ ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” (CSR Sharing ครั้งที่ 5/2550)
รายละเอียด >>>

10 สิงหาคม 2550

โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน “ ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” (CSR Sharing ครั้งที่ 4/2550)
รายละเอียด >>>

17 กรกฎาคม 2550

โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน “ ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” (CSR Sharing ครั้งที่ 3/2550)
รายละเอียด >>>

25 มิถุนายน 2550

โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน “ ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” (CSR Sharing ครั้งที่ 2/2550)
รายละเอียด >>>

14,15 และ
19 มิถุนายน 2550

โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 แก่องค์กร สมาชิกที่นำ CSR ไปประยุกต์ใช้ ใน กิจกรรม Analyzing context ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กร
รายละเอียด >>>

4,5 และ
13 มิถุนายน 2550

โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 แก่องค์กร สมาชิกที่นำ CSR ไปประยุกต์ใช้ ใน กิจกรรม Analyzing context ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กร
รายละเอียด >>>

10 ,15 พฤษภาคม 2550
และ 1 มิถุนายน 2550

โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 แก่องค์กร สมาชิกที่นำ CSR ไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ สรุปโครงการ Introduction เกี่ยวกับ CSR บทบาทของผู้บริหารต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ผลลัพธ์ของโครงการ และการแต่งตั้งคณะทำงาน
รายละเอียด >>>

22 พฤษภาคม 2550
โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน “ ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” (CSR Sharing ครั้งที่ 1/2550)
รายละเอียด >>>
21 มีนาคม 2550
การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1
รายละเอียด >>>
22 มกราคม 2550
การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร “การเสริมสร้างความตระหนักด้านธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม “
รายละเอียด >>>
 

ปี 2549
7 พฤศจิกายน 2549
การประชุมเครือข่ายความรู้ CSR ครั้งที่ 9 โครงการการจัดการความรู้ด้านการดําเนินงานของ “ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
รายละเอียด >>>
19 กันยายน 2549
การประชุมเครือข่ายความรู้ CSR ครั้งที่ 6 เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง "Employee และ "Environment and Production"
รายละเอียด >>>
17 สิงหาคม 2549
การประชุมเครือข่ายความรู้ CSR ครั้งที่ 5 เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง "Stakeholder Engagement และ Employee"
รายละเอียด >>>
18 กรกฎาคม 2549
การประชุมเครือข่ายความรู้ CSR ครั้งที่ 4 เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง "Corporate Governance - CG and Global Deployment"
รายละเอียด >>>
20 มิถุนายน 2549
การสัมมนาเรื่อง "Corporate Environmental and Social Responsibility (CESR) in Thailand"
รายละเอียด >>>
15 มิถุนายน 2549
โครงการการจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานของ “ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเครือข่ายความรู้ CSR ครั้งที่ 3
รายละเอียด >>>
30 พฤษภาคม 2549
โครงการการจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานของ “ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเครือข่ายความรู้ CSR ครั้งที่ 2
รายละเอียด >>>

16 พฤษภาคม 2549

โครงการการจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานของ “ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเครือข่ายความรู้ CSR ครั้งที่ 1
รายละเอียด >>>
 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ติดต่อ :  ฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 306 โทรสาร : 02-504-4826-8 ::แผนที่::
อีเมล : pongnarin@tei.or.th เว็บไซต์ : www.tei.or.th/tbcsd/csr