การประชุมครั้งที่ 2: เครือข่ายความรู้ CSR
(Knowledge Sharing Network on Corporate Social Responsibility)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 28 ท่าน จาก 7 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งวิทยากรในวันนั้นประกอบด้วย ดร.บุญดี บุญญากิจ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประจำโครงการในด้าน KM บรรยายเรื่องชุมชนฝึกฝน (Communities of Practice : CoP) ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการทำ CoP มากยิ่งขึ้นโดยผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มที่ประชุมได้ให้แต่ละองค์กรนำเสนอความคิดเห็นเรื่องขอบเขตและวัตถุประสงค์ของเครือข่ายความรู้ด้าน CSR ในมุนมองของแต่ละองค์กรว่าเป็นอย่างไร ซึ่งแต่ละองค์กรได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว ผนวกกับการระดมสมองในช่วง AAR

 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ติดต่อ :  ฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 306 โทรสาร : 02-504-4826-8 ::แผนที่::
อีเมล : pongnarin@tei.or.th เว็บไซต์ : www.tei.or.th/tbcsd/csr