ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

รายชื่อคณะทำงานของแต่ละบริษัท โครงการปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2551

 1. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 2. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 4. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 7. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
 12. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 13. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 14. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 15. บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
 16. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 17. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 20. กลุ่มบริษัทยูนิไทย
 21. บริษัท ซียูอีแอล จำกัด

รายชื่อคณะทำงานของแต่ละบริษัท โครงการที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2550

 1. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 2. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 4. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 7. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 13. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 14. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 15. บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
 16. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 17. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รายชื่อคณะทำงานของแต่ละบริษัท โครงการที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2549

 1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 3. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 6. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ติดต่อ :  ฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 306 โทรสาร : 02-504-4826-8 ::แผนที่::
อีเมล : pongnarin@tei.or.th เว็บไซต์ : www.tei.or.th/tbcsd/csr