Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events >ประชุมคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ผู้แทนคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2550


ประชุมคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้แทนคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2550

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม 1 โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพมหานครฯ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ( ธวท .) ได้ จัดการ ประชุมคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ผู้แทนคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2550 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง 2549 และร่วมพิจารณาโครงการและงบประมาณปี 2550 โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานการประชุม ในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง...ภาคธุรกิจทำได้จริงหรือ ? ” โดย ดร . อาชว์ เตาลานนท์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านองค์กรธุรกิจเอกชน และรองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ในงานได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเขียนบทความภายใต้โครงการนักเขียนรุ่นเยาว์ เพื่อสร้างนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต ปีที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นสมาชิก ธวท. เข้าร่วมกว่า 40 ท่าน

ผลการตัดสินนักเขียนรุ่นเยาว์ ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

รางวัลระดับประถมศึกษา
หัวข้อ ฉันอยากเป็นนักธุรกิจห่วงใยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมในฝัน

รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.พศิน ตันวรรณรักษ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ
ด.ญ.รังสิมา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย
ด.ญ.วิรัลสิรี เพิ่มกว่าเก่า โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ

ด.ญ.อริสา ศรีอนันตคม โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ

ด.ญ.ชนิดาภา โพธิ์ฤทธิ์สกุล โรงเรียนประภาสวิทยา กรุงเทพฯ

ด.ญ.เพ็ญพิชชา เย็นท้วม โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศ
ไม่มีผู้ใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ
ด.ช.ณภัทร โพธิ์ฤทธิ์สกุล โรงเรียนประภาสวิทยา กรุงเทพฯ

ด.ญ.วิลาวัณย์ ม่วงเจริญ โรงเรียนวัดแสมดำ กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย
ด.ญ.กานต์ธิดา รัตนชงค์ โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ

รางวัลระดับมัธยมศึกษา
หัวข้อ ฉันอยากเป็นนักธุรกิจห่วงใยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมในฝัน

รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ณัฏฐา เหลือสุขโสภณ โรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ

ด.ญ.ณัฐฐนิช พูลศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ
ด.ช.ชนาธิป ไชยเหล็ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา

ด.ญ.ภัทริน ชัยศุภสกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์

น.ส.กนกวรรณ อ่ำแจ่ม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม

รางวัลชมเชย
น.ส.วิณัฐศรา กะฐินใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ. ลำพูน

ด.ญ.ธนิกาญจน์ พิพิธวณิชการ โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ

น.ส.อุไรทิพย์ ธรรมสา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม

ประกาศเกียรติคุณ ความคิดสร้างสรรค์*
น.ส.คอลีเยาะ บาเหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี

ด.ญ.ลลนา ต้อนไล่ โรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย

น.ส.อัจฉราลัย ทองดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์

น.ส.สาธิดา สันติอดิสัย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม

น.ส.ประทุม อมรศิริอาภรณ์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม

น.ส.ปิยกานต์ บุญยบูรณ์ จ.ราชบุรี

น.ส.จิราพร จันทรา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม

ด.ช.ศักราช บรรเทิงใจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศ
น.ส.กาญนิภา ขาวกอด โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง

รางวัลรองชนะเลิศ
น.ส.ปิยะรัตน์ ทิมช่อ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง

รางวัลชมเชย
ด.ญ.ภัทราภรณ์ กะฐินใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

ด.ญ.ธนิกาญจน์ พิพิธวณิชการ โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ

ผลการตัดสินนักเขียนรุ่นเยาว์ ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

ระดับประถมศึกษา
หัวข้อ ฉันอยากเป็นนักธุรกิจห่วงใยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมในฝัน

รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ฤดีพร ดำรงสิริลาภพร โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ
ด.ญ.เบญจมาศ เหล่าพงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย
ด.ญ.พุทธิดา เชื้อทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่

ด.ญ.อรวรรณ วงศ์สมบัติ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย

ด.ญ.พิชญรัตน์ เข็มเพ็ชร์โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.พศิน ตันวรรณรักษ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ

ด.ญ.วัชริดา ภิญโย โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ
ด.ญ.วรศิริ วังซ้าย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จ. แพร่

รางวัลชมเชย
ด.ช.ไพสิฐ ศิริภูธร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) จ.สุราษฎร์ธานี

ด.ญ.รังสิมา คุณมาศ โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ

ระดับมัธยมศึกษา
หัวข้อ ฉันอยากเป็นนักธุรกิจห่วงใยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมในฝัน

รางวัลชนะเลิศ
น.ส.นัฐรี ธนะวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ
นายชัยพัฒน์ ราญรอน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จ.ระยอง

น.ส.นฤณี อ่างคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

รางวัลชมเชย
นายบดินทร์ อึ่งทองโรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

นายณัฐกิตติ์ จิตร์ตรีสินธุ์ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รางวัลชนะเลิศ
น.ส.ณัฏฐนิช พูลศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ
น.ส.พีร์ญาภรณ์ พลายคุม โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

น.ส.กานต์ชุดา ค้าผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

น.ส.พิชญา เพ็งจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย
น.ส.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th