Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD ภาษาไทย
Home > Events >ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 1/2550

ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 1/2550

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
 
 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น ทางสำนักงานเลขานุการฯ ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 1/2550 ขึ้น ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่วมกันสรรหาแนวทางและแผนการทำประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมในปี 2550 และพิจารณางานเปิดตัว CSR ในครั้งนี้มีคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่มาจากองค์กรสมาชิก TBCSD เข้าร่วมประชุมกว่า 16 คน โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการสรุปได้ดังนี้

 • จัดประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง/ปี (ทุกๆ 6 เดือน)
 • จัดงานแถลงข่าว CSR 1 งาน
 • เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์/วารสาร จำนวน 3 บทความ (ทุกๆ 4 เดือน)
 • แจกข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน จำนวน 2 ฉบับต่องาน
 • ทำ Scoop ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ และผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนขององค์กรสมาชิก TBCSD จำนวน 1-2 รายการต่อปี
 • กิจกรรมนักข่าวสัญจร จำนวน 1 ครั้ง/ปี
 • นิทรรศการตามงานต่างๆ ตามที่ผู้จัดขอความร่วมมือมายังสำนักงานเลขานุการ
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน จำนวน 1-2 ครั้ง/เดือน
 • จดหมายข่าว TBCSD ส่งทาง E-mail เป็นประจำทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
 • ปรับปรุง website : www.tei.or.th/tbcsd
 • จัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โบว์ชัวร์ แผ่นพับ จัดพิมพ์ 1 , 000 ชุด (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

มติที่ประชุม เห็นชอบกับกิจกรรมในการทำการประชาสัมพันธ์ที่เสนอมาทั้งหมด โดยได้สรุปว่าควรทำเรียงลำดับตามความสำคัญในเรื่องที่ดำเนินการได้เองโดยสำนักงานเลขานุการฯ ก่อนและเน้นการประชาสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่าย PR ของสมาชิก ดูรายละเอียดของสรุปรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ www.tei.or.th/tbcsd/report

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th