Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events > เตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ

เตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น
ผลของสถาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554

ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ กับสภาวะโลกร้อน คณะกรรมการนักธุรกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ” ขึ้น เพื่อชี้แจงการให้ทุนสนับสนุนแก่เยาวชนและเตรียมความพร้อม ในการ ทำงานวิจัยระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว โดยมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นการสร้าง นักวิจัยที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้เยาวชนสามารถ “คิดเป็น ทำเป็น” และเผยแพร่ความรู้ ที่ได้รับออกสู่สังคมวงกว้างได้ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานวิจัยเพื่อมอบทุนสนับสนุน โครงงานจำนวน 10,000 บาท โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ เป็นโครงงานที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา, หัวข้อการศึกษาสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และมีเป้าหมายชัดเจน, วิธีการศึกษาและแผนงาน มีขั้นตอนที่เหมาะสม คาดว่าผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปขยายผล สู่การทำวิจัยขั้นสูงหรือใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ในการสร้าง ความรู้ความเข้าใจในสภาวะโลกร้อนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th