Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events >> TBCSD จัดเสวนา “ฝายชะลอน้ำ...การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”

TBCSD จัดเสวนา
“ฝายชะลอน้ำ...การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ส่วนกลุ่มโครงการพิเศษ Water Resource Management ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ฝายชะลอน้ำ....การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอย่างยั่งยืน” ขึ้น ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ตลอดจนร่วมมือกันถอดบทเรียน จากประสบการณ์การดำเนินงานขององค์กรภาคธุรกิจและชุมชนในการสร้างฝายชะลอน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด :

คลิกดูภาพขยาย

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th