Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events > มุ่งหน้าสู่บ้านสามขา แม่ทา ฝาง ดูงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พัฒนาชุมชน สู่สังคมยั่งยืน


มุ่งหน้าสู่บ้านสามขา แม่ทา ฝาง
ดูงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พัฒนาชุมชน สู่สังคมยั่งยืน

TBCSD TRIP เมื่อวันที่ 14–17 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ เป็นผู้นำทีมสมาชิก TBCSD ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เดินทางไปศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ของหมู่บ้านสามขา จ.ลำปาง อีกทั้งยังได้เยี่ยมชม โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง ชุมชนแม่ทา จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมพบปะชาวบ้าน และเยี่ยมชมการบริหาร จัดการพื้นที่ชุมชน ซึ่งชุมชนแม่ทาได้เป็นตัวอย่างในการนำมูลวัวมาหมักทำก๊าซหุงต้มใช้ตามบ้าน ลำดับต่อมาคณะฯ ได้เดินทาง ไปยังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายด้านการจัดการโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้ยังได้ศึกษา ดูงานด้านระบบการบำบัดน้ำเสียที่ “ดอยคำ” (โรงงานหลวง อาหารสำเร็จรูปที่ 1 ฝาง) จ.เชียงใหม่ และปิดท้ายการเดินทาง ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยคณะฯ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นอกจากจะมอบความสนุกสนาน สร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้ร่วม เดินทางแล้วยังเป็นการเดินทางเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ก้าวสู่ ความยั่งยืนโดยแท้จริงต่อไป มุ่งหน้าสู่บ้านสามขา แม่ทา ฝาง ดูงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พัฒนาชุมชน สู่สังคมยั่งยืน 

คลิกดูภาพขยาย



 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th