Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events > ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ


กิจกรรม เตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อจัดทำงานวิจัยท้องถิ่น

เรื่อง “ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสภาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงษ์ ได้จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อจัดทำงานวิจัยท้องถิ่นเรื่อง “ผลของสภาวะ โลกร้อนต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” ขึ้น ณ ห้อง บอลรูม 1 โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต โดยมี ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ ศาสตราจารย์ภาควิชา กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกับสภาวะโลกร้อน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เยาวชนไทย ... กับการก้าวสู่การเป็นนักวิจัย ... ต้องทำอย่างไร” ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการ เตรียมความพร้อมรับมือและปรับตัวกับปัญหาของสภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอันใกล้

คลิกดูภาพขยาย 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th