Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events > กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น

“ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อจัดทำงานวิจัยท้องถิ่นเรื่อง “ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” ขึ้น ณ โรงแรมบุษราคัม อ. เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพเชื่อมโยงกับสภาวะโลกร้อน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เยาวชนไทย... กับการก้าวสู่การเป็นนักวิจัย ... ต้องทำอย่างไร” ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือและปรับตัวกับปัญหาของสภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

คลิกดูภาพขยาย 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th