Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events > กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น

“ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดปราจีนบุรี

28 มิถุนายน 2556

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อจัดทำงานวิจัยท้องถิ่นเรื่อง “ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” ขึ้น ณ โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีการบรรยายพิเศษจากคุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ กรรมการกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ในหัวข้อ “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ภาวะโลกร้อน” ร่วมด้วย ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพเชื่อมโยงกับสภาวะโลกร้อน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เยาวชนไทย... กับการก้าวสู่การเป็นนักวิจัย ... ต้องทำอย่างไร” ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือและปรับตัวกับปัญหาของสภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ดาวน์โหลดภาพประชาสัมพันธ์


 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th