Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events > กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น

“ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” กรุงเทพมหานคร

4 กรกฎาคม 2556

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อจัดทำงานวิจัยท้องถิ่นเรื่อง “ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” ขึ้น ณ โรงแรมเค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีการบรรยายพิเศษจากคุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ กรรมการกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ในหัวข้อ “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ภาวะโลกร้อน” ร่วมด้วย ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพเชื่อมโยงกับสภาวะโลกร้อน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เยาวชนไทย... กับการก้าวสู่การเป็นนักวิจัย ... ต้องทำอย่างไร” ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือและปรับตัวกับปัญหาของสภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ดาวน์โหลดภาพประชาสัมพันธ์


 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th