Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events > พิธีปิดพื้นที่เดิม และพิธีเปิดพื้นที่ใหม่ของแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ: เกาะนกโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

พิธีปิดพื้นที่เดิม และพิธีเปิดพื้นที่ใหม่ของแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ: เกาะนกโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

17 กรกฎาคม 2556

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้จัดกิจกรรม “พิธีปิดพื้นที่เดิม และพิธีเปิดพื้นที่ใหม่ของแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ: เกาะนก โครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี” ขึ้น ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของนก อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ ได้ทราบถึงความแตกต่างและความเชื่อมโยงของระบบนิเวศประเภทต่างๆ ตลอดจนการฟื้นฟูระบบนิเวศและการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 3 ปี (2554-2556) ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกันเป็นประธานในพิธีพิธีปิดพื้นที่เดิม และพิธีเปิดพื้นที่ใหม่ของแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ นอกจากนี้ได้มีการจัดพิธีส่งมอบเว็บไซต์ Tree Planting ให้แก่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลของโครงการฯอีกด้วย

ดาวน์โหลด


 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th