Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD    ภาษาไทย
Home > Events > โครงการฝึกอบรม การสัมมนา เรื่อง "Corporate Social Responsibility"

โครงการฝึกอบรม
การสัมมนา เรื่อง "Corporate Social Responsibility"

ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2548
ณ ห้องบุษบงกช บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่านมานำเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ และมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของ CSR…….

วิทยากร

ประเด็นที่นำเสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • แนะนำความหมายและความสำคัญของ CSR

Corporate Social Responsibility: Introduction & Definitions

Mr.Hans Van Willenswaard
ผู้แทนจาก Social Venture Network Asia

  • เสนอมุมมองเรื่อง CSR ที่เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ
  • บทบาท หน้าที่ และกิจกรรมที่เครือข่าย SVN ในประเทศไทยดำเนินการอยู่

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

คุณสมยศ พลจันทร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินทรัพย์และแผนงาน และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ๊กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  • แนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท เอ็กโก ในการดำเนินการตามวิถีของ CSR เพื่อสังคม

ดร.สถาพร เพชรทองคำ
เลขานุการบริษัท และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด

  • แนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กัน

Corporate Social Responsibility

จากการจัดสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยในการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง CSR มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะได้มีโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการทำ CSR ในองค์กรของสมาชิกที่เข้าร่วมการสัมมนาจาก 10 องค์กร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ บ.ไทยน้ำทิพย์ จก./ บ.ปูนซิเมนต์ไทย จก.(มหาชน)/ บ.ปูนซิเมนต์นครหลวง จก.(มหาชน)/ บ.ปตท. จก.(มหาชน)/ บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จก./ บ.ยูโนแคลไทยแลนด์ จก./ บ.ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จก.(มหาชน)/ บ.แอมเวย์(ประเทศไทย) จก. /และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำธุรกิจยุคใหม่ในบทบาทของการเป็นบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th