Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD   ภาษาไทย
Home > Events > การประชุมคณะทำงานโครงการประกวด TBCSD Award ปีที่ 3 ครั้งที่ 1/2548
 

การประชุมคณะทำงานโครงการประกวด TBCSD Award ปีที่ 3 ครั้งที่ 1/2548

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
 

คณะทำงานโครงการประกวด TBCSD Award ปีที่ 3 ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2548 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแผนการดำเนินโครงการประกวดฯ และร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาให้รางวัล และเกณฑ์การตัดสิน รวมถึงการพิจารณาถึงรูปแบบของการจัดแถลงข่าว และงานสัมมนาเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. คุณณัฐวุฒิ ตราชู ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
  บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 2. คุณกรรณิกา ธีรวโรภาส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
  บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
 3. คุณอัครเดช อนันทนาถรัตน ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาคุณภาพระบบงาน
  บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. คุณสรนันท์ ขาวสอาด เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา SMEs
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 5. คุณจงโปรด คชภูมิ ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม
  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 6. คุณจินตนา ภูวเจนสถิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาวุโส ศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ
  ธนาคารทหารไทย จำกัด
 7. คุณพร เดชคณากร ผู้จัดการสายงานบริหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
  บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 8. ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 9. คุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้ประสานงานโครงการฯ ฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th