Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD   ภาษาไทย
Home > Events > กิจกรรม รณรงค์การจัดการคัดแยกขยะในเกาะเกร็ด ครั้งที่ 2 " หนูจะร่วมจัดการขยะในโรงเรียน บ้าน และชุมชนของหนู "

กิจกรรม รณรงค์การจัดการคัดแยกขยะในเกาะเกร็ด ครั้งที่ 2
" หนูจะร่วมจัดการขยะในโรงเรียน บ้าน และชุมชนของหนู "

วันที่ 4 กรกฎาคม 2548
ณ วัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 

โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย์ ร่วมกันฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่ชาวชุมชน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการคัดแยกขยะในเกาะเกร็ด ครั้งที่ 2 : "หนูจะร่วมจัดการขยะในโรงเรียน บ้าน และชุมชนของหนู " ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ณ วัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยได้รายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

 • การบรรยายพร้อมสาธิตสำหรับเยาวชน เรื่อง "การคัดแยกขยะและวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะสด"
  โดยมีวิทยากรรับเชิญ ดังนี้
  1. ตัวแทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บรรยายเรื่อง การคัดแยกขยะ
  2. ประธานกลุ่มเกษตรกร บรรยายเรื่อง วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะสด
  3. หมอดินประจำตำบลเกาะเกร็ด สาธิตวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะสด
 • การประชุมร่วมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ระหว่างผู้แทนจากคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อ
  สิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคม
  อนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมไทย และกลุ่มเกษตรตำบลเกาะเกร็ด
 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th