Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD ภาษาไทย
Home > Events >กิจกรรมฉลากเขียวสัญจร

กิจกรรมฉลากเขียวสัญจร

วันที่ 22 สิงหาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2548
 
 

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าฉลากเขียวรวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฉลากเขียวผ่านการทำกิจกรรมฉลากเขียวสัญจร

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการดำเนินงาน

 • การนำเสนอโดยให้ความรู้แบบสนุกสนานเกี่ยวกับโครงการฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
  สิ่งแวดล้อมและหลักการบริโภคอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวัน ผ่านการจัดทอล์กโชว์โดยใช้ศิลปินตลกนำเสนอ
  อาทิเช่น โอเลี้ยงคนหัวหมอ สิทธิชัย หย่อน จากสภาโจ๊ก เป็นต้น และมีการตอบคำถามชิงรางวัลระหว่างการนำเสนอฯ
 • จัดนิทรรศการ โดยมีการเล่นเกมส์ และแจกเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน
มีการจัดกิจกรรมฉลากเขียวสัญจรในโรงเรียนระดับมัธยมจำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนปากเกร็ด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลา 14.10-16.10 น. ชั้น ม.3
  ประมาณ 300คน
 2. โรงเรียนมหรรณพาราม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 13.40-15.40 น. ชั้น ม.4-6
  ประมาณ 300คน
 3. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2548 เวลา 14.00-16.00 น. ชั้น ม. 4
  420 คน
 4. โรงเรียนวัดสระเกศ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 13.20-15.20 น. ชั้น ม.1-6
  379 คน
 5. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ในวันที่ 5 กันยายน 2548 เวลา 14.00-16.00 น. ชั้น ม.1
  436 คน
 6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในวันที่ 8 กันยายน 2548 เวลา 14.00-16.00 น. ชั้น ม.1
  ประมาณ 500 คน
 7. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันที่ 12 กันยายน 2548 เวลา 14.00-16.00 น. ชั้น ม.1-6
  363 คน
 8. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ในวันที่ 14 กันยายน 2548 เวลา 14.30-16.30 น. ชั้น ม.1-3
  220 คน
 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th