Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events >กลุ่มเยาวชน "เรารักษ์เกาะเกร็ด"
 

กลุ่มเยาวชน "เรารักษ์เกาะเกร็ด"

 
 

สืบเนื่องจากคณะทำงานโครงการเกาะเกร็ด ฝ่ายกิจกรรมภาคสนาม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ลงไปดำเนินการ โครงการ "เกาะเกร็ดอัศจรรย์ ร่วมกันฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่ชาวชุมชน" ณ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย และผลจากการดำเนินงานได้ทำให้เยาวชนเกาะเกร็ดเกิดจิตสำนึกรู้สึกรักสิ่งแวดล้อมของเกาะเกร็ด จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม "เรารักษ์เกาะเกร็ด" เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเกาะเกร็ด (ซึ่งในช่วงแรกเน้นปัญหาเรื่องการจัดการขยะชุมชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th