HOME ABOUT PROJECTs REPORTs EVENTs PUBLICATIONs CONTACT

 
Projects

เตรียมความพร้อมเยาวชน
เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น
ผลของสถาวะโลกร้อน
ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

 

 

 

ประกาศผลการพิจารณาแบบข้อเสนอโครงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก
ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2561

จำนวน 20 โครงงานวิจัย (จาก 16 โรงเรียน)

 

 

 

รางวัลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

โครงงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อนำมาเป็นส่วนผสมสารปรับสภาพผิว” 
จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี

 

 


 

 

รางวัลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

โครงการวิจัย ขี้เค้ก Adding Protein
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

รางวัลงานวิจัยดีเด่น 2558

เรื่อง น้ำหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล

โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

 

 

รางวัลงานวิจัยดีเด่น 2557

เรื่อง แผ่นห้ามเลือดจากหยวกกล้วย
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

 

 

Thailand Bussiness Council for Sustainable Development

Address : 16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Ext. 509, 236    Facsimile : +66 2 504 4826    E-mail : tbcsd@tei.or.th