Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD
Home > Projects > บ้านอยู่สบาย อยู่กับภัยน้ำท่วม

การประกวดแบบบ้าน "บ้านอยู่สบาย อยู่กับภัยน้ำท่วม"

House Living Flood Design Competition

จากเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมและปรับตัว เพื่อตั้งรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงจัดประกวดแบบบ้าน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมนำไปประยุกต์ใช้ก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตลอดจนสามารถพัฒนาแนวทางการอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างมีความเหมาะสม และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของนิสิตและ/หรือนักศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นต้นแบบของบ้านพักอาศัยที่มีแนวคิดในการตั้งรับและอยู่ร่วมอย่างสอดคล้องกับ สถานการณ์ภัยน้ำท่วม ซึ่งมีการเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
  2. เพื่อเป็นแบบบ้านทางเลือกให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
  3. เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะและแสดงความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบบ้านพักอาศัยอย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

ประกาศผลการประกวด


สอบถามรายละเอียดของการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : green@tei.or.th

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th