Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD
 
Home > Projects > โครงการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร  รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement)

 

โครงการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ดำเนินโครงการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร  รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมทั้งผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่ เกิดความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลต่อไปสู่สาธารณะชนในลักษณะสัญญาประชาคมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ประกอบการอาคาร-โรงงานควบคุม กลุ่มธุรกิจภาคบริการ และกลุ่มสื่อมวลชน เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

 

คู่มือสมัครเข้าร่วมโครงการ VA
ฉบับ August
VA Booklet

 

 


 

 

ดาวน์โหลด Presentation รุ่นที่ 2 : เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

 


 

ดาวน์โหลด เอกสาร รุ่นที่ 2 : วันที่ 30 กันยายน 2556

ดาวน์โหลด Presentation รุ่นที่ 1 : เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

 


 

 

ดาวน์โหลด Presentation รุ่นที่ 1 : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone :
+66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th