Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD
Home > โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนิน ” โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์ ” ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการถนนศิลปะและวัฒนธรรมริมคลองคูเมืองเดิมที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 - 2550 โดยในปี 2551 นี้ ได้ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยทางโครงการได้พัฒนากิจกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาในพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับภาคีต่างๆ

ระยะเวลาของโครงการ : มกราคม – ธันวาคม 2551

กิจกรรมในโครงการ

  • การจัดการเรียนรู้ภาคสนามเพื่อการอนุรักษ์ฯ สำหรับครูและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
  • การจัดทัศนศึกษาจร สำหรับชุมชนและสมาชิกในองค์กรธุรกิจ
  • การจัดเสวนาเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณคลองคูเมืองเดิม

พื้นที่จัดกิจกรรม : สวนสราญรมย์ / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ

 


การเสวนา “ กรุงรัตนโกสินทร์ … อนาคตเป็นอย่างไร … ใครกำหนด ”

29 มีนาคม 2551
18 – 21 เมษายน 2551
6 – 9 พฤษภาคม 2551
5 กรกฎาคม 2551
13 - 17 ตุลาคม 2551
8 พฤศจิกายน 2551
30 พฤศจิกายน 2551

ติดต่อโครงการ

อภิญญา กิ่งสุพรรณ์ และ เนตรชนก ขำวงษ์

โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 207 และ 212

โทรสาร 0-2504-4826-8

Email : aphinya@tei.or.th และ netchanok@tei.or.thย้อนดูกิจกรรมโครงการถนนศิลปะริมคลองคูเมืองเดิม ปี พ.ศ. 2549-2550

Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th