Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD
Home > โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์   /  การเสวนา กรุงรัตนโกสินทร์ ... อนาคตเป็นอย่างไร ... ใครกำหนด ?

การเสวนา

กรุงรัตนโกสินทร์ ... อนาคตเป็นอย่างไร ... ใครกำหนด ?

โดย ... สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2551 ณ อาคารเรือนกระจก สวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้

“ โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์ ” ได้จัดการเสวนา เรื่อง กรุงรัตนโกสินทร์ ... อนาคตเป็นอย่างไร ... ใครกำหนด ? เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 – 16.30 น . ณ อาคารเรือนกระจก สวนสราญรมย์ ( ใกล้คลองคูเมืองเดิม ) กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร อง ศ าสตราจารย์ ดร . ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ นายกสมาคมอนุรักษ์ ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดพิธีเสวนาท่ามกลางผู้ที่สนใจจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร และสมาชิกของสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ผู้แทนจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักผังเมือง สำนักการจารจรและขนส่ง สำนักระบายน้ำ และกองการท่องเที่ยว กทม . รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เลขานุการเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ ผู้แทนจากคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ผู้แทนจากชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนวัดอินทรวิหาร ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ - ตรอกไก่แจ้ ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชนวัดใหม่ ตรอกเฟื่องทอง - ตรอกวิสูตร ผู้แทนจาก บางกอกฟอรั่ม ผู้แทนจาก มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยพันธุ์ และผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์สวัสดีกรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนารวมทั้งสิ้นจำนวน 55 คน

โดยในช่วงต้นของการเสวนา ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร . พัทยา สายหู โดยองค์ปาฐกได้ฝากข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

ข้อคิดดีๆ จากการรับฟังปาฐกถาพิเศษของ ศ . ดร . พัทยา สายหู นำไปสู่ประเด็นการเสวนาที่เข้มข้น ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร . จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ( ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ) และวิทยากรรับเชิญ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร . ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ ( นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ) คุณบุญญวัฒน์ ทิพทัส ( คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ) และคุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต ( นักวิชาการศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี ) ในประเด็น ...

  • กรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต - ปัจจุบัน
  • แหล่งอารยธรรมแห่งรัตนโกสินทร์ : ยุคแห่งความเจริญ หรือ ยุคเสื่อม
  • คลองคูเมืองเดิม : ถนนวัฒนธรรม หรือ ห้องสุขาริมทาง
  • กรุงรัตนโกสินทร์ : อนาคตเป็นอย่างไร ?... ใครกำหนด ?
  • บทบาทของสมาคมฯ กับ อนาคตของกรุงรัตนโกสินทร์
  • แนวทางความร่วมมือของภาคีต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

บรรยากาศในเวทีการเสวนาเป็นการระดมความรู้ เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงและความเจริญของเมือง และร่วมกันกำหนดแนวทางและบทบาทของภาคีต่างๆ ในการร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน

ผลที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ อาจเป็นเพียงแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกันของภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็เป็นแนวความคิดที่ได้จาก ความร่วมมือของภาคีต่างๆ ที่พร้อมจะร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมจะได้นำแนวความคิดดังกล่าวไปดำเนินการในการหารือกับผู้บริหารขององค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำร่างแผนงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ในอนาคต
ย้อนดูกิจกรรมโครงการถนนศิลปะริมคลองคูเมืองเดิม ปี พ.ศ. 2549-2550

Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th