Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD
Home > โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์   /  TBCSD ล่องเรือร่วมอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

เล่าข่าวกิจกรรมทัศนศึกษาจร

“TBCSD ล่องเรือร่วมอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1”

โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์

จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.00 – 17.30 น .

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2551 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้การดำเนินงานของโครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจร “TBCSD ล่องเรือร่วมอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย หรือ Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและคุณค่าของพื้นที่ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้สัมผัสบรรยากาศในการเดินทางทางเรือไปตามแนวแม่น้ำเจ้าพระและคลองต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เห็นสภาพของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบันที่ยังคงอาศัยน้ำในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน เห็นถึงความเกี่ยวพันและการสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นบรรพบุรุษมาถึงรุ่นปัจจุบัน

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาจรในครั้งนี้ถือเสมือนหนึ่งเป็น “ ทูตรักษ์รัตนโกสินทร์ ” จากแวดวงของนักธุรกิจในองค์กรธุรกิจระดับชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีบุคลากรและเครือข่ายมากมาย ผู้แทนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 58 คน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากโรงเรียนเพลินพัฒนา และชุมชนคลองบางหลวง รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ให้ความสนใจร่วมบันทึกภาพความทรงจำอันมีคุณค่าเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เห็นถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพวกเราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของและมีหน้าที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน

 

วิทยากรผู้ซึ่งมีทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ และร่วมเดินทางไปกับคณะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้แก่ ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และคุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต จากศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี ท่านทั้งสองได้ถ่ายทอดเกร็ดความรู้ต่างๆ ภาพรวมของกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก คลองลัดบางกอก และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ รวมถึง คุณค่าของสถานที่ต่างๆ ที่ล่องเรือผ่านและแวะขึ้นเยี่ยมชม

 

สถานที่สำคัญที่คณะทัศนศึกษาจรได้แวะเยี่ยมชมและศึกษาความรู้ ได้แก่ ตลาดวัดทองซึ่งเป็นตลาดของชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปี ชุมชนบ้านบุที่มีชาวบ้านผลิตงานหัตศิลป์ชั้นยอดที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ “ ขันลงหินบ้านบุ ” ชมความงามอย่างมีคุณค่าที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังของสองจิตรกรช่างหลวง “ ครูทองอยู่ ” และ “ ครูคงแปะ ” ที่วัดสุวรรณาราม ชมพระอุโบสถและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางอ้อยช้าง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของอดีตเจ้าอาวาสวัด(พระครูนนทวัตรวิบูลย์) กับชาวบ้านบางอ้อยช้าง เพื่อทำการจัดเก็บรักษาสมบัติ วัตถุโบราณที่มีอยู่ในวัดและชุมชนบางอ้อยช้างให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าภาคภูมิใจของชุมชน และเดินทางเข้าสู่คลองอ้อมนนท์ ซึ่งเป็นเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมตอนเหนือ เพื่อสัมผัสบรรยากาศของสวนทุเรียนเมืองนนท์ ที่ศูนย์ท่องเที่ยวสวนเกษตรบางรักน้อย จ.นนทบุรี

 

เมื่อบรรยากาศเป็นใจแดดร่มลมตก สมาชิกผู้ร่วมเดินทางได้ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าสัมผัสกับแดดอุ่นๆ เคล้าสายลมเอื่อยๆ ผสมละอองน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เรือลำนี้ได้นำพา “ ทูตรักษ์รัตนโกสินทร์ ” กลับมาส่งยังฝั่ง “ ท่าเรือราชินี ” โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข และพร้อมที่จะนำสารและภาพแห่งความสุขที่ได้บันทึกมาตลอดเส้นทางนี้ไปบอกต่อยังเพื่อนๆ และคนรอบข้าง เพื่อให้พวกเขาทั้งหลายได้มองเห็นภาพอย่างเดียวกัน และเกิดความรู้สึกที่ว่า “ พวกเราจะต้องช่วยกันรักษามรดกของชาติอันทรงคุณค่าเหล่านี้ต่อไปตราบเท่านาน ”

 

การถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ ตลอดจนภาพและประสบการณ์ของผู้ที่ได้มีโอกาสมาศึกษาและเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังผู้อื่นรอบข้างในสังคมได้รับรู้ และสนใจที่จะเรียนรู้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของโครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ปรารถนาให้คนในสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันและตระหนักในความสำคัญและคุณค่าเพื่อที่จะร่วมกัน “ สืบทอดเจตนารมณ์ ” และร่วมเป็น “ เครือข่าย ” ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของกรุงรัตนโกสินทร์ให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

 

การเดินทางในครั้งนี้ ผู้ร่วมเดินทางได้สะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกว่า พวกเขาได้ประโยชน์จากการเดินทางในครั้งนี้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงความเป็นอยู่แบบไทยที่ตั้งอยู่บนความพอเพียง ได้เห็นและสำนึกในคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง และที่สำคัญได้รู้จักบรรพบุรุษและตนเองมากขึ้น ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักเมืองไทยมากขึ้น อีกทั้งยังได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า จะนำภาพและสาระอันมีคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่ได้มาเรียนรู้และพบเห็นเหล่านี้ไปเผยแพร่ยังบุคคลอื่นในสังคมต่อไปในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบอกต่อ การนำเสนอต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นำไปใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการสืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

---------- TBCSD: เครือข่ายทูตรักษ์รัตนโกสินทร์ ---------

            
   

 
ย้อนดูกิจกรรมโครงการถนนศิลปะริมคลองคูเมืองเดิม ปี พ.ศ. 2549-2550

Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th