Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD
Home > โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์  /   กิจกรรมชุมชนสัญจร...ย้อนรอยรัตนโกสินทร์

จดหมายข่าวกิจกรรม

“ชุมชนสัญจร...ย้อนรอยรัตนโกสินทร์”

โดย โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์ได้จัดกิจกรรม “ ชุมชนสัญจร … ย้อนรอยรัตนโกสินทร์ ” เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 โดยกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ที่มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การสัญจรครั้งนี้ประกอบด้วยทัศนศึกษาจรทั้งทางเท้าและนั่งรถสองชั้นชมเมือง โดยเรียนรู้ถึงความเป็นมา ความสำคัญและอาณาเขตของกรุงรัตนโกสินทร์ และความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันของสภาพแวดล้อมในมิติต่างๆ และเน้นการรับรู้และทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงบนเส้นทางคลองคูเมืองเดิม ความเหมาะสมในการใช้พื้นที่บริเวณสองฝั่งคลอง และการร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความเป็นไปได้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้เป็นเส้นทางสายวัฒนธรรมต่อไปในอนาคตได้ โดยมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาฯ จากภาคชุมชนในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ชุมชนเฟื่องทอง ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชนตรอกบวรรังษี ชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนวัดนรนารถ โรงเรียนราชินี โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม และโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ จากภาครัฐ ( กรุงเทพมหานคร) โดย ดร.นงพะงา บุญปักษ์ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว คุณระพีพัฒน์ เกษโกศล นักพัฒนาชุมชน และผู้แทนผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมทั้ง ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และคุณประเสริฐ ฤทธิ์สำเริง ผู้แทนจากสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมเสวนา โดยสมาชิกที่เข้าร่วมเสวนามีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป โดยภาคชุมชนยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการร่วมกันคิด .. ร่วมกันทำเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตและพัฒนาพื้นที่ในย่านของตนเองในพื้นที่ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ให้มีความน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

คลิกดูภาพขนาดใหญ่ >>>

     ย้อนดูกิจกรรมโครงการถนนศิลปะริมคลองคูเมืองเดิม ปี พ.ศ. 2549-2550

Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th