รหัสสิ่งพิมพ์....B0701....

“ห่วงอนาคตเมืองไทย พัฒนาไม่ยั่งยืน”

  • สรุปผลสถานภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
    ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  • เปิดตัวดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
    ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  • หลักเกณฑ์และวิธีใช้ดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวน 97 หน้า ปกอ่อน
ราคาเล่มละ 150 บาท
ราคาจัดส่งลงทะเบียน เล่มละ 30 บาท

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 105 โทรสาร 0-2504-4826-8

www.tei.or.th