รหัสสิ่งพิมพ์....B0703....
 1. “ตำราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม”
  • นิยามกากอุตสาหกรรม ผลกระทบและกฎหมาย
   เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
  • การเก็บรวบรวม ขนส่งและการประเมินความเสี่ยง
   ในการจัดการกากอุตสาหกรรม
  • 5 วิธีบำบัดและกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
 2. “ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ”
 3. “ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ”
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 105 โทรสาร 0-2504-4826-8

www.tei.or.th