คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์

ประธานคณะที่ปรึกษา

ศ. ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ

ที่ปรึกษา

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ที่ปรึกษา

ดร.เจิดจินดา โชติยะปุตตะ

ที่ปรึกษา

ผศ.พิเศษ ปราณี พันธุมสินชัย

ที่ปรึกษา

รศ. ดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์

ที่ปรึกษา

ดร.วัฒนา โอภานนท์อมตะ

ที่ปรึกษา

รศ. ดร.สงคราม ธรรมมิญช

ที่ปรึกษา

คุณสมคิด บัวเพ็ง

ที่ปรึกษา

ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา

ที่ปรึกษา

คุณสุรจิต ชิรเวทย์

ที่ปรึกษา