กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน contributes to SDGs as follows: