การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยแรงงาน ไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  ซึ่งยังคงมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในอัตราที่เพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต จัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน อันจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของทั้งบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเองและชุมชนโดยรอบ

TEI ได้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีบทบาทสำคัญในการจัดการเพื่อป้องกัน และควบคุมมลพิษของประเทศ
 
  • ศึกษาและจัดทำแผนแม่บท แผนหลักปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศ ทั้งในระดับประเทศ และพื้นที่เฉพาะที่มีการปนเปื้อนมลพิษ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการจัดการต้นทาง โดยส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดมีการประเมินตนเองว่าแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษคือที่ใด และจะหาวิธีการหรือมาตรการในการลดได้อย่างไร 
  • ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้ความรู้ในการเลือกและใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ลดการรั่วไหลและการสูญเสียในการผลิต การจัดการมลพิษ และการออกแบบสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการปรับใช้หลักการ 4P (Public-Private-People Partnership) ในการบริหารจัดการพลังงานด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
  • ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการควบคุมและบำบัดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และการจัดการของเสียอันตราย ทั้งในระดับผู้จัดการ ผู้ควบคุมระบบ และผู้ปฏิบัติงาน

TEI  มุ่งประสานกับการผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนามาตรการและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อสานต่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงานของประเทศ
 

กลุ่มงาน: อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้