31 พฤษภาคม 2561 | 17:05 น.

ย้อนรอยหนึ่งทศวรรษปฏิบัติการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา 2548-2558

หากท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ โปรดส่งจดหมายแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอรับหนังสือและส่งซองเปล่าขนาด A4 ติดแสตมป์ 25 บาท
จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง  มาที่ 

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 ถ.บอนด์สตรีท 
เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120