30 กรกฎาคม 2562 | 10:21 น.
ภายใต้โครงการ: Urban Climate Resilience in South East Asia Partnership (UCRSEA)

จะทำอย่างไร? ให้เมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน

โครงการ UCRSEA ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นดำเนินการกับเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เป็นความท้าทายที่ต้องให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเมืองและการเผชิญกับการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดในอนาคตได้อย่างยั่งยืน


โดย https://www.thaicity-climate.org/videoyoutube/ucrsea-flim/