15 พฤศจิกายน 2562 | 16:05 น.

โครงการ SUCCESS ประชุมครั้งแรกร่วมกับหน่วยงานร่วมหลัก

เมื่อวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project:SUCCESS ได้รับทุนสนับสนุนจาก  The European Union (EU)  จัดประชุมครั้งแรกร่วมกับหน่วยงานร่วมหลัก ได้แก่ มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) และ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์(CSNM) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอบเขตและเตรียมพร้อมด้านการบริหารและจัดการโครงการ สำหรับนำไปปฏิบัติในพื้นที่ 2 ภูมิภาค ในอีก 5 ปีต่อจากนี้ไป