7 ธันวาคม 2561 | 16:54 น.
ภายใต้โครงการ:

งานสัมมนาการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561