9 กุมภาพันธ์ 2564 | 15:30 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากลดคาร์บอน

ลงนามความร่วมมือ TEI และ TGO

9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับ  มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานระหว่างองค์กร การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกฉลากสิ่งแวดล้อมรับรองผลิตภัณฑ์ ทั้งฉลากเขียว และฉลากเกี่ยวกับการลดคาร์บอน การลงนามครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ BCG Economy Model ในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ทั้งนี้ทั้งสองท่านยังได้หารือเพิ่มเติมในด้านการสนับสนุนเชิงวิชาการระหว่างองค์กร เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย