4 มีนาคม 2564 | 16:42 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ปรับปรุงร่างข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ กระดาษพิมพ์และเขียน กระดาษอนามัย

3 มีนาคม 2564  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โครงการฉลากเขียว จัดประชุมปรับปรุงร่างข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ กระดาษพิมพ์และเขียน กระดาษอนามัย  ณ ห้องประชุมบรรพต ชั้น 5 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและระบบ ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก นาย สักขี แสนสุภา ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค ผลิตภัณฑ์กระดาษ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และ นายก่อพงศ์ หงส์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมถึงผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 10 หน่วยงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ จนข้อกำหนดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี