28 พฤษภาคม 2564 | 19:40 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ครั้งที่ 2/2564

25 พฤษภาคม 2564 ฉลากเขียว จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นประธาน ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คุณนิศากร โฆษิตรัตน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
การประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานฉลากเขียวปี 2564 และการประกาศใช้ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ