28 พฤษภาคม 2564 | 19:43 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

IGPN Webinar: GREEN NETWORK-A Landscape of Practice to Achieve SCP (cart)(tree)

25 พฤษภาคม 2564  ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  โดย ดร.นิธิวดี บัววัฒน์ เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ "Integration of Green Label criteria into Green, purchasing guideline for private company" โดยมีการนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศสมาชิก IGPN (International Green Purchasing Network) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรเอกชน รวมถึงสิ่งที่ท้าทายและอุปสรรคในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ การติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์การตลาดในเชิงรุกต่อไป