23 สิงหาคม 2561 | 18:24 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

สัมมนา Environment friendly Building Material and Accessory ทิศทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการไทย กับ สิ่งที่ได้มากกว่าการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561