4 มกราคม 2562 | 19:30 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว เดือนธันวาคม 2561

สามารถดาวน์โหลด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว
ได้ที่  http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html