18 ตุลาคม 2562 | 17:57 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับ “ผลิตภัณฑ์สบู่” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562