18 พฤศจิกายน 2563 | 18:59 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

The future of Type 1 Ecolabels

17 พฤศจิกายน 2563   ผู้แทนจากฉลากเขียว ได้แก่ ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ดร.นิธิวดี บัววัฒน์ และคุณสุนทรี วัฒนเวส ได้เข้าร่วมประชุมหัวข้อ The future of Type 1 Ecolabels โดยรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมออนไลน์  หัวข้อในการประชุมประกอบด้วย 1 Gen strategic 2.Environmental Impact of Ecolabelling 3. Ecolabelling Programme in Paraguay, Chile 4. Ecolabelling update database โดยให้สมาชิก Gen ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อดังกล่าวร่วมนำเสนอ